Galeria CKW

Andrzej Brzozowski


Rozmaitości

Uczniowie Barbary Skąpskiej


Wystawa uczestników zajęć malarskich online

Marianna Kaczyńska


Szkice z kwarantanny

Teresa Zaborowska


Z pasją przez życie

Maria Butkiewicz


Afrykańskie wspomnienia

Mirosław Rak


Fotografia Ojczysta wiek XXI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.